Konkurs dla "lajkowiczów" Fanpage Premium Sound na Facebook

29-02-2020

Społeczność Premium Sound na Facebook ma już 4500 osób.

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Premium Sound Fanpage

Link do naszego Fanpage - https://www.facebook.com/PremiumSoundAudioVideoSystems/

Regulamin Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „4500 lajków z nagrodami od Premium Sound”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „4500 lajków z nagrodami od Premium Sound” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Premium Sound Arkadiusz Sztander z siedzibą na ul. Niepodległości 645 B, 81-855 Sopot posiadająca nr NIP 584-193-23-02 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PremiumSoundAudioVideoSystems/ (zwanej dalej “Fanpage”)
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 3. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 4. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Premium Sound
 5. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Organizatora informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Organizatora.
 6. Udostępnienie na swojej tablicy posta ze strony https://www.facebook.com/PremiumSoundAudioVideoSystems/ wraz z komentarzem/rekomendacją od siebie i oznaczenie Fanpage Premium Sound
 7. Konkurs trwa od dnia 29 lutego 2020r godz.17.00 do 08 marca 2020 godz. 23:59
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.
 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodami w konkursie są do wyboru po jednej dla każdego z trzech nagrodzonych: Słuchawki Encore Rockmaster o wartości 199zł lub Płyta XRCD24 Blues Masters o wartości 169zł
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

Encore RockmasterXRCD24 Blues Masters

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Na koniec konkursu Organizator wybierze według własnego uznania trzy najciekawsze komentarze zamieszczone pod udostępnionym przez uczestnika postem z Fanpage Premium Sound
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 3. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.premiumsound.pl oraz na Fanpage.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “4500 lajków z nagrodami od Premium Sound
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.